İdari Birimler Görev Tanımı

Fakülte Sekreterliği

Fakülte Sekreteri Vekili - Hüseyin AYDIN

Tlf : 0 (312) 623 73 94   Dahili: 1145

E-posta Web Sayfa

Görev Tanımı

 • Fakültemiz yönetim birimlerinin, düzenli, verimli ve koordineli bir şekilde çalışmasının sağlanması

 • Fakülte Akademik Kurulu, Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu gündemlerinin belirlenmesi

 • Yukarıda adı geçen kurulların raportörlüklerinin yapılması

 • Kurullarda alınan kararların ilgili birimlere iletilmesi

 • Resmi belgelere (geçici mezuniyet belgeleri, yüksek lisans ve doktora geçici mezuniyet belgeleri, ÜDS, KPDS, LES sınav sonuç belgeleri, nüfus cüzdanı vb.)  aslı gibidir onaylarının yapılması

 • Duyurusu yapılacak olan afişlerin onaylanması

 • Fakültemiz idari personeline ait hasta kayıtları, günlük ve yıllık izin formlarının onaylanması

 • Fakültemiz birimlerinden (Personel İşleri Müdürlüğü, İdari Mali İşler Müdürlüğü, Teorik Öğretim Bürosu, Öğrenci ve Not İşleri Müdürlüğü ve satın alma birimi ) gelen resmi yazışmaların kontrolü takibi ve ilgili birimlere dağıtımlarının yapılması

 • Fakültemiz birim ve bölümlerinden gelen bakım - onarım ile ilgili taleplerin ilgili birimlere iletilmesi ve takibi

 • Fakültemize kurum içi ve kurum dışından gelen resmi dilekçe yazı ve evrakların Dekanlık makamına sunulması ve ilgili birimlere dağıtılması

 

Öğrenci İşleri

Ekrem SULUYER 

Ayten OKYAY

Tlf : 0 (312) 623 73 94     Dahili: 1119-1128

E-posta Web Sayfa

Görev Tanımı

 • Öğrenci Dilekçe kabul ve cevaplanması

 • Bölüm Yazışmaları

 • Birimler Arası yazışmalar

 • Dış Yazışmalar

 • Mezuniyet Töreni Hazırlıkları

 • Yaz Okulu İşlemleri

 • Öğrenci Belgesi verilmesi

 • Not Dokümanı verilmesi

 • Ders alma formu

 • Kimlik

 • Paso dağıtımı

 • Her öğretim yılı başında ÖSS ile gelen yeni kayıt olan öğrencilerin kayıt işlemlerinin yapılması

 • Her öğretim yılı başında dikey geçiş yoluyla gelen öğrencilerin kayıt işlemlerinin yapılması.

 • DGS ile gelen öğrencilerin intibak işlemlerinin yapılması.

 • İntibak işlemlerine göre ders kayıt işlemlerinin yapılması.

 • DGS yoluyla gelip üçüncü sınıfa intibakı yapılacak öğrencilerin durumlarının incelenerek üçüncü sınıfa geçmeye hak kazanan öğrencilerin yönetim kuruluna hazırlanması ve kararın öğrenci işleri daire başkanlığına gönderilmesi.

 • ÖSS ile gelen öğrencilerin muafiyet işlemlerinin yapılması.

 • İlgili bölüm başkanlıklarına muafiyet taleplerinin gönderilmesi.

 • Gelen sonuçların yönetime hazırlanması ve alınan kararın öğrenci işleri daire başkanlığına gönderilmesi

 • Soruşturma dosyasının hazırlanması

 • Disiplin Kuruluna Hazırlanması

 • Sonucun Duyurulması

 • Kendi İsteğiyle, Kayıt ve Harçtan İlişik Kesmelerin yapılması İşlemleri

 • Başarı Bursu

 • Yemek kartı

 

Personel İşleri

 

Nurcan DOĞAN - Elif DEMİREL

Tlf : 0 (312) 623 73 94     Dahili: 1141

E-posta Web Sayfa

Görev Tanımı

 • Genel, İç ve Dış Yazışmalar

 • Görevlendirme Yazışmaları

 • Rektörlük Gelen-Giden Yazışmalar

 • Görev, İzin ve Vekaletler

 • Fakültemiz Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu ve Disiplin Kuruluna Evrak Tanzimi

 • Bölüm Başkanlığı Anabilim Dalı Başkanlığı Seçimi İşlemleri

 • Fakülte Yayın Atama ve Kriter Komisyonu Raporları

 • İstatistikler

 • Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu Üye Seçimleri

 • Fakültemiz Akademik Kadro Talepleri

 • Fakültemiz Yönetim Kurulu, Fakülte Kurulu ve Disiplin Kurulu Kararları

 • Akademik Personel Görev Süre Uzatımları

 • Terfi Yazışmaları

 • Yıllık Sicil Raporları

 • Akademik Personel Alım Sınavı

 • Yıllık İzinler

 • Akademik Kadrolara ve Unvanlara Atama Yazışmaları

 • Görevlendirilmeler

 • Dosyalama ve Arşiv İşlemleri

 • İlişik Kesme İşlemleri

 • Evrak Kayıt İşlemleri

 • Fiili Hizmet Puantaj ve Yıpranma İşlemleri

 • Soruşturma İşlemleri

 • Mal Bildirimi

 • Hizmet Belgesi

 • İntibak İşlemleri

 • Askerlik İşlemleri

 • Ücretsiz İzinler

 • İzin, Rapor ve Görevler

 • Doçentlik Bilim Sınavı

 • Bilirkişi Talepleri

 • İdari Personel Talepleri

 • Doçentlik Unvanı Yazışmaları

 • İdari Personel Atama Yazışmaları

 • Akademik İdari Görevler

 • Milli Eğitim Bakanlığı Yazışmaları

 • Hizmet Birleştirilmesi

 

Muhasebe

Burhan TEPELİ- Serkan BİRANKAR

Tlf : 0 (312) 623 73 94     Dahili: 1139-1137

E-posta Web Sayfa

Görev Tanımı

 • Akademik ve idari personelin aylık (maaş) işlemlerini yapar.

 • Emekli keseneklerini hazırlar.

 • Geçici ve sürekli görev yolluklarına ilişkin işlemleri yürütür.

 • Ek ders ve sınav ücreti ödemelerine ilişkin işlemleri yürütür.

 • Birim ile ilgili dosyalama ve arşiv işlerini yapar.

 • Fakültemizin Katma ve Döner Sermaye Bütçesini hazırlar, ön denetimini yapar.

 • Tüm ödenekleri ve satın alma işlerini izler.

 • Yatırım Bütçesi’nin hazırlanmasını ve satın alma işlerinin yürütülmesini sağlar.

 • Döner Sermaye işlerini görmek üzere görevlendirilen personelin yolluk işlemlerini ve Fakülte Bilimsel Araştırma Payından destek verilen araştırma görevlilerinin işlemlerini yapar.

 • Döner sermaye gelir ve giderlerini takip eder.

 • Döner sermayeden pay alanların işlemlerini Dağıtım İlkeleri’ne göre yapar.

 • Birimle ilgili yazıları yazar, paraflar, imzaya sunar.

 • Dekanın ve Fakülte Sekreterinin verdiği diğer işleri yapar.

 

Satın Alma

Murat ŞENSOY

Tlf : 0 (312) 623 73 94     Dahili: 1138

E-posta Web Sayfa

Görev Tanımı

 • Her türlü malzeme,  demirbaş malzeme, teknik bakım ve onarım malzemeleri,

 • temizlik malzemelerini temin etmek.

 • Her türlü malzemenin uygun şekil ve şartlarda depolanmasını sağlamak.

 • Malzemelerin alınma aşamasında, kalite ve fiyat bakımından piyasa araştırmasını yapmak.

 • Malzemelerin alımı sırasında çıkabilecek problemleri yönetime bildirmek.

 • Zorunlu kurum içi eğitim programlarına katılmak.

 • Her yıl Bütçe Kanunu ile verilen bütçeye göre, Fakültenin her türlü ihtiyaçlarının satın alınması ile bakım ve onarımlarının yapılmasını sağlamak

 • Mali yıl bütçesi dahilinde, birimlerinin ihtiyaç duyduğu araç-gereç, cihaz, makine ve teçhizat satın alma işlemlerini yürütmek,

 • Her harcama için onay alma, teklif  hazırlama, satın alma komisyonunca piyasa araştırmasının yapılarak piyasa araştırma tutanağının hazırlanması, siparişinin verilmesi, faturasının alınması, muayene kabulünün yapılması ve ödeme emri belgesinin hazırlanması işlemlerini yapmak,

 • Mal ve hizmet alımlarına ilişkin aylık ve yıllık program, rapor ve istatistiklerini hazırlamak ve Fakülte Sekreterine  sunmak,

 • Telefon-fax, elektrik, su, faturalarının  ödeme hazırlığını yapmak ve ödenmesinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

 • Yılsonunda  ek ödenek isteme durumlarını üst yönetime  rapor etmek,

 • Mali konularla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda Harcama Yetkilisine ve Gerçekleştirme Görevlisine gerekli bilgileri sağlamak,

 • Muhasebe ve Taşınır İşlem Birimine yardımcı olmak,

 • Dekan ve Fakülte Sekreterinin vereceği diğer işleri yapmak.

 

Bölüm Sekreteri

Fatma KARAKUŞ

Tlf : 0 (312) 623 73 94     Dahili: 1178

E-posta Web Sayfa

Bölüm başkanından almış olduğu direktifler doğrultusunda bölüm içi ve bölüm dışı yazışmaları yapar.
 • Yazışmaların takibini yapmak ve hızlı bir biçimde sonuçlanmasını sağlamak

 • Öğrencilerin staj evraklarını dosyalamak ve gerekli birimlere iletmek

 • Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması çalışmaları işlemleri (Staj) takibinin yapılması,

 • Kesinleşen haftalık ders programlarını dekanlığa  bildirerek üst yazısının hazırlanmasını sağlar.

 • Kesinleşen sınav programları ile haftalık ders programlarını öğrenci ilan panosunda duyurur, tam ve yarı zamanlı öğretim elemanlarına kendi haftalık ders programlarını bildirmek için yazısını hazırlar.

 • Bölümlerin öğrenci ilan panolarında ilgili duyurularını yapar, süresi dolanları kaldırır.

 • Öğretim elemanları ile gözetmenlere sınav programlarını üst yazısını hazırlar.

 • Dekanlık-bölüm ve bölümler arası yazışmaları yapar ve ilgili yere teslim eder.

 • Bölümden giden ve bölüme gelen yazıların evrak kayıtlarını “giden” ve “gelen” evrak defterine işler, yazıları dosyalar.

 • Toplantı duyurularını yapar.

 • Bölüm Kurulu raporlarını yazarak imzalandıktan sonra ilgili yerlere iletir, bir örneğini dosyalar.

 • Dekanlıktan gelen öğrenci ile ilgili “Fakülte Yönetim Kurulu” kararlarını ilgili öğretim elemanlarına duyurur.

 • Bölüm öğretim elemanlarının görev sürelerinin uzatılması ile ilgili alınan bölüm kurul kararını Dekanlığa bildirir.

 • Öğrenci ders intibaklarının yapılmasını takip etmek.

 • Muafiyet dilekçelerinin anabilim dalı başkanları ve danışmanlar tarafından incelemesini sağlar.

 • Öğrenciler ile ilgili gelen yazıları anabilim dalı başkanlarına, danışmanlara ve dersin öğretim elemanlarına duyurur, görüş istenen yazılara görüş yazısını yazar.

 • Bölüm Kurulu Kararlarının ve üst yazıların Bölüm Başkanı gözetiminde yazılması,

 • Ders planları, ders yükleri, açık ders görevlendirmeleri, haftalık ders planları, yarıyıllık ders planları, Görevlendirme değişikliği, ders değişikliği, yarıyıl ders değişikliği, öğretim türü değişikliği, dersin gruplara ayrılması işlemlerinin yapılması ve mezuniyet evraklarının hazırlanması,

 • Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, mazeret, tek ders ve ek sınav İşlemlerini yürütülmek,

 • Kayıt Yenileme, kayıt dondurma ve derse yazılma işlemlerini yürütmek,

 • Yeni kayıt veya yatay geçiş ile gelen öğrencilerin daha önceki öğrenimlerinde görmüş oldukları dersler ile ilgili muafiyet işlemleri ve Üniversite tarafından yapılan muafiyet sınavı sonucu başarılı olan öğrencilerin muafiyet işlemlerinin yapılması,

 • Ders değerlendirme ile ilgili faaliyetlerin takip edilmesi.

 • Yeni ders açılması işlemlerinin yapılması,

 • Birim dosyalama işlemlerinin yapılması, arşive devredilecek malzemelerin tesliminin sağlanması

 • Öğrencilerle ilgili olarak, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın görev, yetki ve sorumluğu dışındaki ve kendisinin sorumluğuna verilen öğrenci işleri ile ilgili tüm işleri yerine getirmek

 • Kanun ve yönetmeliklerde kendi sorumluluğunda belirtilen diğer faaliyetleri yerine getirmek,

 • Dekanın, Bölüm Başkanı ve Fakülte Sekreterinin verdiği diğer işleri yapmak.

 

Kütüphane - Fotokopi

Bayram AYMAZ – Aydın OSKAY

Tlf : 0 (312) 623 73 94     Dahili: 1150 - 1140

E-posta Web Sayfa

 • Sınav evraklarını çoğaltmak.
 • Öğrencilerin Kütüphaneden Faydalanabilmeleri İçin Gerekli Düzenlemeleri Yapmak

 • Akademik ve İdari Personelin Kütüphaneden Faydalanabilmeleri İçin Gerekli Düzenlemeleri Yapmak

 • Yeni Alınan Kitapların Dizaynı

 • Öğrencilerin İnternetten Faydalanabilmeleri İçen Gerekli Düzenlemeleri Yapmak

 

Dekanlık Sekreteri

 

Kadriye KARAKAYA

Tlf : 0 (312) 621 07 98    Dahili: 1110 - 1111

E-posta Web Sayfa